Tổ chức không có tư cách pháp nhân có quyền góp vốn vào doanh nghiệp hay không ?

Tổ chức không có tư cách pháp nhân có quyền góp vốn vào doanh nghiệp hay không ? Trong quá trình tiến hành sản xuất kinh doanh, việc phát sinh nhu cầu góp vốn doanh nghiệp là điều thường xuyên xảy ra. Việc Xem thêm