Thủ tục sửa đổi bổ sung giấy phép bưu chính

Thủ tục sửa đổi bổ sung giấy phép bưu chính – Trường hợp cần thay đổi nội dung ghi trong giấy phép bưu chính đã được cấp, doanh nghiệp phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Xem thêm

Thủ tục cấp giấy phép bưu chính phạm vi nội tỉnh

Thủ tục cấp giấy phép bưu chính phạm vi nội tỉnh Theo quy định tại Khoản 1, Điều 9 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011: Sở Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền: a) Cấp giấy phép bưu chính Xem thêm

Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được – Bước 1: Trường hợp giấy phép bưu chính nội tỉnh bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, doanh nghiệp phải chuẩn Xem thêm

Thủ tục xác nhận thông báo thay đổi hoạt động bưu chính

Thủ tục xác nhận thông báo thay đổi hoạt động bưu chính Trường hợp thay đổi hoạt động bưu chính phải thông báo: Điều 10. Nội dung thay đổi phải thông báo Những nội dung phải thông báo khi thay Xem thêm

Thủ tục xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (Phạm vi nội tỉnh/ Chi nhánh/ Văn phòng đại diện)

Thủ tục xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (Phạm vi nội tỉnh/ Chi nhánh/ Văn phòng đại diện) Theo quy định tại Điều 7 Nghị Định số 47/2011/NĐ-CP hồ sơ như sau: Điều 7. Hồ sơ đề nghị xác Xem thêm