Thủ tục sửa đổi bổ sung giấy phép bưu chính

Thủ tục sửa đổi bổ sung giấy phép bưu chính – Trường hợp cần thay đổi nội dung ghi trong giấy phép bưu chính đã được cấp, doanh nghiệp phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Xem thêm

Thủ tục cấp giấy phép bưu chính phạm vi nội tỉnh

Thủ tục cấp giấy phép bưu chính phạm vi nội tỉnh Theo quy định tại Khoản 1, Điều 9 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011: Sở Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền: a) Cấp giấy phép bưu chính Xem thêm

Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được – Bước 1: Trường hợp giấy phép bưu chính nội tỉnh bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, doanh nghiệp phải chuẩn Xem thêm

Điều kiện mở trung tâm giáo dục đặc biệt

Điều kiện mở trung tâm giáo dục đặc biệt Điều kiện mở trung tâm giáo dục đặc biệt hay chính là điều kiện thành lập và hoạt động hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập được quy định tại Thông Xem thêm