Đơn xin cấp lại phù hiệu 2019

Đơn xin cấp lại phù hiệu 2019 Theo quy định tại khoản 9 Điều 55 TT 63/2014/TT-BGTVT quy định “Trường hợp phù hiệu, biển hiệu bị hết hiệu lực, bị mất, bị hỏng thì được cấp lại”. Với quy định Xem thêm