Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Công ty Cổ phần có các phương thức tăng vốn nào? Các cách tăng vốn của công ty cổ phần? Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần được thực hiện như thế nào? Các thành phần hồ sơ cần cung cấp là gì? Thời gian để việc tăng vốn được ghi nhận tại Cơ quan đăng ký kinh doanh là bao lâu?

1. Các phương thức tăng vốn của Công ty Cổ phần

Công ty cổ phần có hai phương thức để tăng vốn điều lệ như sau:

  • Đại hội đồng cổ đông trực tiếp thông qua việc tăng vốn điều lệ;
  • Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán.

Điều 122 Luật Doanh nghiệp 2014 Chào bán cổ phần của Công ty Cổ phần như sau:

1. Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động để tăng vốn điều lệ.

2. Chào bán cổ phần có thể thực hiện theo một trong các hình thức sau đây:

a) Chào bán cho các cổ đông hiện hữu;

b) Chào bán ra công chúng;

c) Chào bán cổ phần riêng lẻ.

3. Chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán cổ phần của công ty cổ phần niêm yết và đại chúng thực hiện theo các quy định của pháp luật về chứng khoán.

4. Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần.

2. Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Tương ứng với mỗi phương thức tăng vốn, doanh nghiệp cần chuẩn bị các thành phần hồ sơ như sau:

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp thông qua việc tăng vốn điều lệ:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
  • Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ;
  • Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ. 

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.

Trong thời gian 3 ngày làm việc, Doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới với nội dung vốn điều lệ đã được thay đổi.

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultants.

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *