Lệ phí thay đổi ngành nghề kinh doanh

Lệ phí thay đổi ngành nghề kinh doanh

Khi tiến hành thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh mới, doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục theo quy định của pháp luật. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cần thanh toán một khoản lệ phí theo quy định. Trong bài viết này sẽ tìm hiểu các quy định về lệ phí khi doanh nghiệp tiến hành thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Cụ thể theo quy định tại Biểu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp (Ban hành kèm theo Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) quy định như sau:

BIỂU PHÍ, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Stt

Nội dung Đơn vị tính

Mức thu

1 Lệ phí đăng ký doanh nghiệp (bao gồm: Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) Đồng/lần 50.000
2 Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp    
a Cung cấp thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Đồng/bản 20.000
b Cung cấp thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; Cung cấp báo cáo tài chính các loại doanh nghiệp Đồng/bản 40.000
c Cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh nghiệp Đồng/báo cáo 150.000
d Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp Đồng/lần 100.000
đ Cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên Đồng/tháng 4.500.000

Như vậy, đối với trường hợp đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh thì không phải đóng phí. Trong trường hợp này,  bạn cần phải chuẩn bị hồ sơ để tiến hành thủ tục theo quy định tại Khoản 1 Điều 49 Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

“Điều 49. Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

  • Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo bao gồm:
  • a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
  • b) Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;
  • c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.”

https://tuvanltl.com/thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-dang-ky-kinh-doanh-dich-vu-tu-van-du-hoc/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

2 Replies to “Lệ phí thay đổi ngành nghề kinh doanh”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *