Chuyển nhượng vốn điều lệ

Chuyển nhượng vốn điều lệ

Câu hỏi: Công ty tôi là công ty TNHH hai thành viên, do tôi với người bạn góp vốn thành lập. Nay do mâu thuẫn nội bộ, tôi không muốn tiếp tục hoạt động với tư cách là thành viên góp vốn trong công ty  nữa nên muốn chuyển nhượng phần vốn góp của tôi cho một người bạn khác được không?

Trả lời: Cảm ơn câu hỏi bạn đã gửi về cho chúng tôi. Với trường hợp này LTL Consultants xin tư vấn như sau:

Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp vốn và được ghi vào Điều lệ công ty. Vốn điều lệ sẽ do doanh nghiệp tự quyết định.

Điều 35. Tài sản góp vốn

1. Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

2. Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn.

Doanh nghiệp cần lưu ý rằng vốn điều liên là sự cảm kết phạm vi trách nhiệm bằng vật chất của các thành viên với khách hàng, đối tác; là vốn hoạt động của doanh nghiệp; là cơ sở để phân chia lợi nhuận cũng như rủi ro trong kinh doanh đối với các thành viên.

Đối với trường hợp của bạn, việc chuyển nhượng vốn góp được quy định tại khoản 1 Điều 53 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

“1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 52, khoản 5 và khoản 6 Điều 54 của Luật này, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

a) Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;

b) Chỉ được chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại quy định tại điểm a khoản này cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán.”

Với quy định này, trước tiên bạn phải chào bán phần vốn đó cho thành viên còn lại, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán mà thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết khi đó bạn mới có quyền chuyển nhượng phần vốn góp cho người khác.

Cần lưu ý rằng

Thành viên chuyển nhượng vẫn có các quyền và nghĩa vụ đối với công ty tương ứng với phần vốn góp có liên quan cho đến khi thông tin về người mua được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký thành viên. Các thông tin này gồm:

  • Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; tên, số quyết định thành lập hoặc mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức;
  • Phần vốn góp, giá trị vốn đã góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng, giá trị của từng loại tài sản góp vốn của từng thành viên;
  • Chữ ký của thành viên là cá nhân hoặc của người đại diện theo pháp luật của thành viên là tổ chức;

Trường hợp chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp của các thành viên dẫn đến chỉ còn một thành viên trong công ty, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và đồng thời thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng.

https://tuvanltl.com/thoi-han-dang-kiem-xe-o-to-ban-tai/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *