THỦ TỤC HỦY BỎ HIỆU LỰC VĂN BẰNG BẢO HỘ NHÃN HIỆU

I. Các trường hợp hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

1. Văn bằng bảo hộ bị hủy bỏ toàn bộ hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

a) Người nộp đơn đăng ký không có quyền đăng ký và không được chuyển nhượng quyền đăng ký đối với nhãn hiệu;
b) Đối tượng sở hữu công nghiệp không đáp ứng các điều kiện bảo hộ tại thời điểm cấp văn bằng bảo hộ.

2. Văn bằng bảo hộ bị hủy bỏ một phần hiệu lực trong trường hợp phần đó không đáp ứng điều kiện bảo hộ.

3. Tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu trong các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này với điều kiện phải nộp phí và lệ phí.
Thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là năm năm kể từ ngày cấp văn bằng bảo hộ, trừ trường hợp văn bằng bảo hộ được cấp do sự không trung thực của người nộp đơn.

4. Căn cứ kết quả xem xét đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ và ý kiến của các bên liên quan, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp quyết định hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc thông báo từ chối hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ.

5. Quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này cũng được áp dụng đối với việc huỷ bỏ hiệu lực đăng ký quốc tế đối với nhãn hiệu.

II. Trình tự thực hiện hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu:

Trường hợp chủ văn bằng tự yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu:

– Kiểm tra và đưa ra kết luận về tính hợp lệ của đơn;

– Kiểm tra hiệu lực của văn bằng bảo hộ nhãn hiệu yêu cầu huỷ bỏ;

– Ra quyết định huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu theo yêu cầu của người nộp đơn.

Trường hợp yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu do người thứ ba thực hiện:

– Kiểm tra bằng chứng, lý do yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu;

– Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo bằng văn bản về ý kiến của người thứ ba cho chủ văn bằng bảo hộ để chủ văn bằng bảo hộ có ý kiến. Cục Sở hữu trí tuệ có thể tổ chức việc trao đổi ý kiến trực tiếp giữa người thứ ba và chủ văn bằng bảo hộ;

– Trên cơ sở xem xét ý kiến của các bên, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định huỷ bỏ một phần/toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ. Quyết định huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp và được ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp;

– Nếu không có đủ cơ sở, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo từ chối huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

III. Thành phần, số lượng hồ sơ hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu:

– Thành phần hồ sơ huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, bao gồm:

+ Tờ khai (02 tờ theo mẫu);

+ Chứng cứ (nếu có);

+ Giấy uỷ quyền (nếu thông qua đại diện);

+ Bản giải trình lý do yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu;

+ Chứng từ nộp phí, lệ phí.

– Số lượng hồ sơ yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu: 01 (bộ)

IV. Thời hạn giải quyết hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu:

Thời hạn thông báo thụ lý đơn yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu: 10 ngày.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline
0902.990.954
Email: infotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *