Quy định về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Quy định về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Doanh nghiệp sẽ tiến hành chuyển đổi loại hình doanh nghiệp khi thuộc một trong hai trường hợp sau.

 • Thứ nhất, theo nhu cầu, định hướng phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.
 • Thứ hai, do sự thay đổi về cơ cấu doanh nghiệp, vốn góp….

1. Pháp luật quy định về các kiểu thay đổi loại hình doanh nghiệp.

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 quy định 4 kiểu thay đổi loại hình doanh nghiệp sau.

 • Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
 • Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần.

Từ quy định trên có thể thấy được:

 • Doanh nghiệp tư nhân không được chuyển trực tiếp thành công ty cổ phẩn.

Muốn thực hiện việc chuyển đổi này thì phải làm theo quy trình từ doanh nghiệp tư nhân => công ty TNHH => công ty cổ phần.

 • Không có quy định về công ty cổ phần và công ty TNHH chuyển đổi thành doanh nghiệp tư nhân, do đó việc chuyển đổi này không thể thực hiện được.
 • Công ty có từ dưới 2 thành viên thì không thể chuyển đổi thành công ty cổ phần.

2. Phương thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần.

Căn cứ khoản 2 Điểu 196 quy định công ty trách nhiệm hữu hạn có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần theo phương thức sau đây:

 • Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác;
 • Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;
 • Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác;
 • Kết hợp các hợp các phương thức trên.

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Căn cứ khoản 1 Điểu 197 quy định công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo phương thức sau đây:

 • Một cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp tương ứng của tất cả các cổ đông còn lại;
 • Một tổ chức hoặc cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty;
 • Công ty chỉ còn lại một cổ đông trong thời gian vượt quá thời hạn yêu cầu số lượng tối thiểu công ty cổ phần theo quy định tại Điều 110 của Luật Doanh nghiệp 2014.

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Căn cứ khoản 1 Điều 198 quy định công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo phương thức sau đây:

 • Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn mà không huy động thêm hoặc chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác;
 • Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn đồng thời với huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;
 • Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn đồng thời với chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần của toàn bộ hoặc một phần cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn;
 • Kết hợp các phương thức trên.

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn.

Căn cứ khoản 1 Điều 199 quy định doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân.

https://tuvanltl.com/tu-van-thanh-lap-cong-ty/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

3 Replies to “Quy định về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *