Điều kiện chuyển nhượng cổ phần 2020

Điều kiện chuyển nhượng cổ phần 2020

Trong công ty cổ phần, vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông phải được thực hiện theo quy định của pháp luật. Cụ thể, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về điều kiện chuyển nhượng cổ phần như sau:

Tại điểm d khoản 1 Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định “Cổ đông phổ thông được quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này”

Dẫn chiếu tại khoản 3 Điều 119 quy định như sau: Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.”

Mặt khác tại khoản 1 Điều 126 quy định như sau: “ Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.”

Với các quy định này có thể thấy việc chuyển nhượng cổ phần đáp ứng các điều kiện sau:

– Đối với cổ phần của cổ đông phổ thông, việc chuyển nhượng chỉ phụ thuộc vào điều lệ công ty với điều kiện các hạn chế về chuyển nhượng cổ phần chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.

– Đối với cổ phần của cổ đông sáng lập, việc chuyển nhượng cổ phần phải đáp ứng điều kiện về thời gian và đối tượng nhận chuyển nhượng. Cụ thể, trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ phần đó chỉ được chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cho cổ đông khác phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là một số tư vấn nhằm mục đích tham khảo của LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *