Vốn điều lệ công ty cổ phần 2018 là bao nhiêu?

Vốn điều lệ công ty cổ phần 2018 là bao nhiêu?

Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp mà vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; có cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân và số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa. Trong công ty cổ phần, cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân (Khoản 1 Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014).

1. Khái niệm vốn điều lệ của công ty cổ phần

Khoản 29 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 định nghĩa chung “Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần”.

Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ được chia thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần và mỗi cổ phần đều mang một giá trị như nhau tùy vào quy định của từng công ty cổ phần riêng biệt.

2. Nguồn hình thành vốn điều lệ

Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty. Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, tổng số cổ phần các loại đã được đăng ký mua gọi là cổ phần đã bán. Theo Khoản 2 Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2014, cổ phần đã bán là số cổ phần được quyền chào bán đã được các cổ đông thanh toán đủ cho công ty.

3. Thay đổi vốn điều lệ trong công ty cổ phần

Công ty cổ phần có thể thay đổi vốn điều lệ trong 3 trường hợp được quy định tại Khoản 5 Điều 111, cụ thể là:

  • Thứ nhất, theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;
  • Thứ hai, công ty mua lại cổ phần đã phát hành quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật Doanh nghiệp;
  • Thứ ba, vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 112 của Luật này.

Công ty cổ phần có thể tăng vốn điều lệ bằng cách thực hiện một trong các hình thức sau đây:

  • Chào bán cho các cổ đông hiện hữu;
  • Bán ra công chúng;
  • Chào bán cổ phần riêng lẻ.

Bên cạnh đó, công ty cổ phần cũng có thể giảm vốn điều lệ bằng cách:

  • Hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông.
  • Công ty mua lại cổ phần đã phát hành.

Vốn điều lệ và các vấn đề pháp lý liên quan

Trên đây là một số nội dung liên quan đến câu hỏi “Vốn điều lệ công ty cổ phần 2018 là bao nhiêu ?” nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

One Reply to “Vốn điều lệ công ty cổ phần 2018 là bao nhiêu?”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *