Thủ tục thay đổi giám đốc công ty TNHH

Thủ tục thay đổi giám đốc công ty TNHH

Thủ tục thay đổi giám đốc công ty TNHH? Thủ tục thay đổi giám đốc công ty TNHH một thành viên có khác hai thành viên không? Thành phần hồ sơ là gì?

Giám đốc công ty là ai?

Điều 64. Giám đốc, Tổng giám đốc

1. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên;

b) Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

d) Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;

e) Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên;

g) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;

h) Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên;

i) Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

k) Tuyển dụng lao động;

l) Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với công ty theo nghị quyết của Hội đồng thành viên.

Trong công ty TNHH, có 2 đối tượng sau có thể giữ chức vụ giám đốc:

  1. Chủ sở hữu công ty hoặc thành viên góp vốn;
  2. Thuê cá nhân để giữ chức vụ giám đốc thông qua hợp đồng lao động.

Thực tế hoạt động khiến doanh nghiệp phải thường xuyên thay đổi người đại diện pháp luật. Vậy thủ tục cần tiến hành như thế nào?

Trường hợp 1: Nếu Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty thì công ty phải thực hiện thủ tục Thông báo điều chỉnh người đại diện theo pháp luật tại Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Trường hợp 2: Nếu giám đốc không phải người đại diện theo pháp luật của công ty, đang giữ các chức vụ giám đốc chuyên môn như giám đốc tài chính, giám đốc sản xuất thì việc thay đổi giám đốc chỉ là hoạt động nội bộ, công ty không phải thực hiện thông báo tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thủ tục thay đổi giám đốc công ty TNHH

Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ gồm các tài liệu sau:

  • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật.
  • Quyết định của Chủ sở hữu (đối với công ty TNHH một thành viên) hoặc Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên) về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.
  • Biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên).

Doanh nghiệp vui lòng liên hệ để được tư vấn cho trường hợp cụ thể của doanh nghiệp mình.

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Thủ tục thay đổi giám đốc công ty TNHH nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultants.

Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *