Thủ tục chuyển nhượng cổ phần cá nhân

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần cá nhân

Câu hỏi: Công ty tôi là công ty cổ phần, trước khi thành lập tôi có đăng ký mua một số cổ phần của công ty mà chưa thanh toán. Tuy nhiên, vì lý do cá nhân mà tôi không thanh toán được số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn đã thỏa thuận. Vậy trong trường hợp này tôi có được quyền chuyển nhượng cổ phần mình đã đăng ký mua cho người khác không?

Chuyên viên tư vấn: Cảm ơn câu hỏi bạn đã gửi về cho chúng tôi. Với trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Trong công ty cổ phần, việc các cổ đông đăng ký mua cổ phần phải được thanh toán trong một khoảng thời gian nhất định. Cụ thể, tại khoản 1 Điều 112 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về thời gian thanh toán cố phần đã đăng ký như sau:

“1. Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần các cổ đông đã đăng ký mua.”

Theo quy định này, khoảng thời gian để các bên thỏa thuận thanh toán là không quá 90 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đối với số cổ phần mà cổ đông không thanh toán sẽ được giải quyết theo quy định tại khoản 3 Điều 112 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

“3. Nếu sau thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này có cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua, thì thực hiện theo quy định sau đây:

a) Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông của công ty và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác;

b) Cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua sẽ có quyền biểu quyết, nhận lợi tức và các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán; không được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác;

c) Số cổ phần chưa thanh toán được coi là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị được quyền bán;

d) Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại khoản 1 Điều này.”

Với quy định này, cụ thể tại điểm a và điểm c thì khi bạn không thanh toán đối với số cổ phần đã đăng ký mua thì bạn không được quyền chuyển nhượng cho người khác. Số cổ phần chưa thanh toán đó sẽ Hội đồng quản trị quyết định.

https://tuvanltl.com/thu-tuc-bo-sung-nganh-nghe-kinh-doanh-2018/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *