Giấy xác nhận là chuyên gia của cơ quan, doanh nghiệp tại nước ngoài

Giấy xác nhận là chuyên gia của cơ quan, doanh nghiệp tại nước ngoài Thứ nhất. khai niệm chuyên đối với lao động nước ngoài được quy định theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 11/2016/NĐ-CP như sau: “3. Xem thêm