So sánh chuyển nhượng vốn góp và mua lại vốn góp

So sánh chuyển nhượng vốn góp và mua lại vốn góp

Chuyển nhượng vốn góp và mua lại vốn góp đều là cá quan hệ mua bán dẫn đến làm thay đổi chủ sỡ hữu đối với các phần vốn góp được bán hoặc chuyển nhượng trong công ty.

Tuy nhiên, hai hành vi pháp này có khác gì nhau, tai sao Luật Doanh nghiệp 2014 lại quy định riêng biệt để điều chỉnh các vấn đề liên quan đến chuyển nhượng vốn và mua lại vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn.

LTL Consultants sẽ so sánh chuyển nhượng vốn góp và mua lại vốn góp, làm rõ các điểm khác biệt trong nội dung bài viết sau:

Về chủ thể

Chuyển nhượng vốn góp: diễn ra giữa bên bán là các thành viên góp vốn và bên mua là các tổ chức, cá nhân có nhu cầu góp vốn;

Mua lại vốn góp: bên bán là các thành viên góp vốn và bên mua là chính công ty.

Về điều kiện xảy ra

Chuyển nhượng vốn góp: Pháp luật không quy định về điều kiện để tiến hành mà việc chuyển nhượng vốn phát sinh trên nhu cầu và phụ thuộc vào ý chí, sự thỏa thuận giữa các thành viên của công ty

Mua lại vốn góp: được quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

1. Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

b) Tổ chức lại công ty;

c) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết quy định tại khoản này.

Về điều kiện tiến hành

Chuyển nhượng vốn góp:  Trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên.

Ngoài ra Điều 53 Luật Doanh nghiệp 2014 cũng quy định như sau:

Điều 53. Chuyển nhượng phần vốn góp

1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 52, khoản 5 và khoản 6 Điều 54 của Luật này, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

a) Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;

b) Chỉ được chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại quy định tại điểm a khoản này cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán.

Mua lại vốn góp: Khi có yêu cầu của thành viên quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không thỏa thuận được về giá thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Về hậu quả pháp lý

Chuyển nhượng vốn góp: Tư cách thành viên của người chuyển nhượng phần vốn góp sẽ được chuyển giao cho người cá nhân, tổ chức nhận chuyển nhượng. Vốn của công ty và tỷ lệ vốn của các thành viên trong công ty không thay đổi.

Mua lại vốn góp: Giảm vốn điều lệ công ty tương ứng với phần vốn góp yêu cầu mua lại, tư cách thành viên của người yêu cầu mua lại vốn góp bị mất đi, tỷ lệ vốn góp của các thành viên còn lại trong công ty sẽ bị thay đổi.

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến So sánh chuyển nhượng vốn góp và mua lại vốn góp nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultants.

Đặt tên công ty không bị trùng

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Hiện tại khóa học Marketing dành cho doanh nghiệp nhỏ  có giá là 600.000 đồng. Tuy nhiên bạn sẽ được giảm giá 40% chỉ còn 360.000 khi mua khóa học kèm mã giảm giá thaole. Ấn vào nút đăng ký dưới đây để nhận khuyến mãi nhé.Xem tại đây.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

2 Replies to “So sánh chuyển nhượng vốn góp và mua lại vốn góp”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *