Mẫu quyết định thành lập trung tâm tư vấn du học

Mẫu quyết định thành lập trung tâm tư vấn du học

Khi thành lập trung tâm tư vấn du học, để đưa trung tâm vào hoạt động kinh doanh hợp pháp thì bạn cần có quyết định cho phép hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đây là quyết dịnh của Sở giáo dục và đào tạo nơi bạn đăng ký hoạt động dịch vụ trung tâm tư vấn giáo dục nếu hồ sơ đăng ký hợp lệ. Vậy Quyết định thành lập có những nội dung gì và nó như thế nào? Sau đây tôi sẽ cho bạn xem qua về mẫu giấy phép hoạt động tư vấn giáo dục theo pháp luật quy định.

Mẫu quyết định (giấy phép) trung tâm tư vấn du học

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số:       / ………., ngày …… tháng …. năm …..

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (tỉnh/thành phố)

Căn cứ Quyết định số ……./2012/QĐ-TTg ngày …… tháng …… năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập;

Căn cứ Thông tư số …….. /TT-BGDĐT ngày ….. tháng ….. năm …… của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của ………………………………………………………………………………………….. ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chứng nhận…………………………………………………………………………………….

Tên giao dịch:……………………………………………………………………………………………..

Thuộc:……………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………….; Fax:……………………………………………….

Số tài khoản:…………………………………. Tại: ………………………… được tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn du học tại:…………………………………………

(Địa chỉ, điện thoại, fax, e-mail,…)

Điều 2.……………………………………………………………………………………………………….
có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

Điều 3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị trong thời hạn 5 năm kể từ ngày ký.

Điều 4. Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và (cơ quan xin cấp giấy chứng nhận) …………………………… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Nội dung chủ yếu là nhằm xác định đích danh chủ thể được ghi danh trong giấy xác nhận có quyền hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học hợp pháp theo quy định của pháp luật cùng các thông tin chi tiết về chủ thể kinh doanh đó.

https://tuvanltl.com/quy-trinh-thu-tuc-thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu-tin-hoc-boi-duong-van-hoa/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *