Mẫu hợp đồng mua bán công ty TNHH

Mẫu hợp đồng mua bán công ty TNHH

  1. Mua bán công ty TNHH

Mua bán công ty TNHH là một giao dịch nhằm mục đích nhằm chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần số vốn của công ty TNHH cho một cá nhân tổ chức khác hay nói cách khác là chuyển quyền sở hữu công ty cho cá nhân, tổ chức khác.

Công ty TNHH có hai loại hình đó là:

  • Công ty TNHH 1 thành viên
  • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Vì vậy việc mua bán công ty TNHH cũng có sự khác biệt giữa hai loại hình trên.

Để thực hiện mua bán toàn bộ công ty TNHH 1 thành viên thì đơn giản bạn chỉ cần thực hiện 1 hợp đồng mua bán để chuyển nhượng hết 100% vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên đó với chủ sở hữu công ty TNHH hữu hạn 1 thành viên. Sau đó thực hiện các thủ tục chuyển đổi người đại diện doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp…theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

Để thực hiện mua toàn bộ công ty TNHH 2 thành viên trở lên bạn có thể thực hiện bằng hai hình thức:

  • Hình thức thứ nhất: Mua lại phần vốn góp của từng thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn sau đó chuyển loại hình doanh nghiệp thành công ty TNHH 1 thành viên hoặc doanh nghiệp tư nhân và bạn là chủ sở hữu doanh nghiệp.

Lưu ý hình thức này khi chuyển nhượng phần vốn góp của từng thành viên thì các thành viên khác phải đồng ý không mua phần vốn góp của người chuyển nhượng thì bạn mới có quyền mua. Chi tiết được quy định tại Điều 53 Luật Doanh nghiệp 2014

  • Hình thức thứ hai: Ký kết một hợp đồng mua lại toàn bộ 100% vốn góp của công ty đó với người đại diện theo pháp luật của công ty và lưu ý hợp đồng này phải được các thành viên đồng ý và phải có biên bản họp hội đồng thành viên của công ty xác nhận việc đồng ý đó.
  1. Mẫu hợp đồng mua bán công ty TNHH.

Tuy hai trường hợp khác nhau nhưng có thể sử dụng loại hợp đồng chuyển nhượng vốn để tiến hành mua bán công ty TNHH. Dưới đây là mẫu của 1 hợp đồng chuyển nhượng vốn công ty TNHH.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—o0o—

 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP

Hôm nay, ngày …. tháng … năm …. tại trụ sở Công ty TNHH ….. , địa chỉ số …….., chúng tôi gồm có:

Bên chuyển nhượng ( bên bán):

Ông/Bà………….

CMND số ……….. cấp ngày ../../…… do …………..cấp

Thường trú tại :…………………………………………….

Bên nhận chuyển nhượng ( bên mua):

Ông/Bà………….

CMND số ……….. cấp ngày ../../…… do …………..cấp

Thường trú tại :…………………………………………….

Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp với các thỏa thuận sau:

Điều 1: Trong thời gian qua Ông/Bà…………. (Bên bán) có góp vốn vào Công ty TNHH …..với tỷ lệ giá trị phần góp vốn …….. chiếm ……% vốn điều lệ công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ……, do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp ngày ……..

Điều 2: Hai bên cùng thỏa thuận giá chuyển nhượng phần góp….….  chiếm….%  vốn điều lệ nói trên là …….. đồng (…… triệu đồng).

Việc giao nhận toàn bộ số vốn nêu trên do hai bên tự thực hiện ngay tại thời điểm ký hợp đồng trước sự chứng kiến của người đại diện theo  pháp luật của công ty.

Điều 3:

1/ Hai bên có nghĩa vụ thực hiện các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp để Công ty TNHH ……. hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2/ Bên B có trách nhiệm kế thừa toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của bên A với tư cách là một thành viên góp vốn của công ty TNHH ………. kể từ ngày hoàn tất việc chuyển nhượng vốn góp.

Điều 4:  Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng vốn, mọi sự tranh chấp phát sinh nếu có, hai bên cùng nhau thương lượng giải quyết theo nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành. Công ty TNHH …….., cơ quan đăng ký kinh doanh không có trách  nhiệm  giải quyết các tranh chấp phát sinh nếu có.

Điều 5: Hai bên cùng cam kết những thông tin về nhân thân, phần vốn chuyển nhượng đã ghi trên hợp đồng là đúng sự thật. Phần vốn góp chuyển nhượng không có tranh chấp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án. Việc giao kết hợp đồng là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc. Bên B đã xem xét kỹ, biết rõ về phần vốn góp nhận chuyển nhượng nêu trên và giấy tờ pháp lý liên quan. Hai bên có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Điều 6: Hai bên đã đọc, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng trước khi ký tên vào hợp đồng. Đại diện pháp luật của công ty chỉ ký tên xác nhận khi việc hai bên đã hoàn tất việc chuyển nhượng theo nội dung hợp đồng.

Điều 7: Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm các bên ký tên và được lập thành bốn bản có giá trị như nhau, Ông/Bà…………. (Bên bán) giữ 01 bản, Ông/Bà…………. (Bên mua) giữ 01 bản, 01 bản lưu lại công ty, 01 bản nộp Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế họach và Đầu tư.

Bên bán                                                                    Bên mua

( Đã nhận đủ ….. đồng)                                                    Ký tên và ghi rõ họ tên

Ký tên và ghi rõ họ tên                    

                                    Xác nhận của đại diện theo pháp luật của công ty

(Ngày …tháng…năm….các bên đã hoàn tất việc chuyển nhượng theo Hợp đồng)

(ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ người đại diện pháp luật, đóng dấu công ty )

https://tuvanltl.com/thu-tuc-thay-doi-loai-hinh-doanh-nghiep/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *