Mất khả năng chi trả là gì?

Mất khả năng chi trả là gì?

Để xác định tình trạng phá sản của một doanh nghiệp và hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (được gọi chung là hợp tác xã theo Luật Phá sản năm 2014) có xảy ra hay không thì cần phải dựa vào những tiêu chí đã được quy định trong pháp luật về phá sản. Luật Phá sản năm 2014 đã xác định những tiêu chí cơ bản tại khoản 1 Điều 4 là: “Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán”. “Mất khả năng chi trả” là một cách gọi khác của tình trạng mất khả năng thanh toán.

1. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, hợp tác xa mất khả năng chi trả (Điều 18, Điều 20 Luật phá sản 2014)

  • Thực hiện yêu cầu của Thẩm phán, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và cơ quan thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật về phá sản.
  • Cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc giải quyết phá sản.
  • Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức đang lưu giữ, quản lý tài liệu, chứng cứ cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình để giao nộp cho Tòa án nhân dân.
  • Được đưa ra ý kiến về việc chấp nhận hoặc bác bỏ một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.
  • Phải thông báo công khai về quyết định mở thủ tục phá sản ngay sau khi nhận được quyết định mở thủ tục phá sản.

2. Khả năng mở thủ tục phá sản

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Thẩm phán phải ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản, trừ trường hợp quy định tại Điều 105 của Luật này.

Nếu Thẩm phán ra quyết định mở thủ tục phá sản thì phải gửi cho người nộp đơn, doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, chủ nợ, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, hợp tác xã có trụ sở chính và đăng trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân và 02 số báo địa phương liên tiếp nơi doanh nghiệp hợp tác xã mất khả năng thanh toán có trụ sở chính (Khoản 1 Điều 43 Luật phá sản).

Nếu thẩm phá ra quyết định không mở thủ tục phá sản thì phải gửi quyết định cho người nộp đơn, doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp (Khoản 2 Điều 43 Luật phá sản).

3. Khả năng phục hồi hoạt động kinh doanh

Ngoài ra, sau khi mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp mất khả năng thanh toán vẫn có thể xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh. Nếu phương án này được Hội nghị chủ nợ thông qua thì doanh nghịêp thông qua theo quy định thì doanh nghiệp sẽ có thời hạn để thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh như.

Khoản 1 Điều 87 Luật phá sản quy định: “Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Hội nghị chủ nợ thông qua nghị quyết có nội dung áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh thì doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán phải xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh và gửi cho Thẩm phán, chủ nợ, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản cho ý kiến”.

Nếu hết thời hạn phục hồi mà doanh nghiệp đã phục hồi được hoạt động kinh doanh thì sẽ không bị coi là mất khả năng thanh toán.

https://tuvanltl.com/dich-vu-thanh-lap-trung-tam-tu-van-du-hoc/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *