Điều kiện chuyển nhượng cổ phần 2018

Điều kiện chuyển nhượng cổ phần 2018

Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp mà trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần khác nhau gọi là cổ phần. Công ty có số lượng cổ đông tối thiểu là ba và có tư cách pháp nhân. Khác với các loại hình công ty còn lại, công ty cổ phần được quyền phát hành cổ phần để huy động vốn và quyền chuyển nhượng cổ phần là một trong những quyền cơ bản của cổ đông trong công ty (Điều 110, Điều 127 Luật Doanh nghiệp 2014).

Chuyển nhượng cổ phần về bản chất là bán cổ phần sở hữu trong công ty cổ phần cho một chủ thể khác.

1.Quyền chuyển nhượng cổ phần

Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Khoản 1 Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại”.

Như vậy có thể thấy, đây là loại hình doanh nghiệp duy nhất mà vốn điều lệ được chia thành những phần bằng nhau. Trong khi đó, ở các loại hình doanh nghiệp khác, ví dụ như công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, vốn điều lệ của công ty không bắt buộc phải chia thành những phần bằng nhau. Vốn điều lệ của công ty được hình thành từ các phần vốn góp của các thành viên. Công ty cổ phần là loại hình công ty có khă năng huy động vốn.

Theo điểm d Khoản 1 Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014, “cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này”.

2.Điều kiện chuyển nhượng cổ phần của cổ đông.

Về nguyên tắc, cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác. Những trường hợp hạn chế chuyển nhượng được quy định cụ thể như sau: Khoản 3 Điều 119 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định “Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.”

Và quy định tại khoản 1 Điều 126 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau “Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.”

Trên đây là một số quy định liên quan đến Điều kiện chuyển nhượng cổ phần 2018 nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline090.145.1945
Emailtuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *