Chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH 2 thành viên

Chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH 2 thành viên

Công ty TNHH hai thành viên là loại hình doanh nghiệp được sở hữu bởi nhiều chủ thể. Đây cũng là hình thức công ty vừa mang tính chất đối nhân vừa mang tính chất đối vốn. Vì vậy, việc chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH hai thành viên trở lên cũng có những đặc trưng nhất định so với các loại hình doanh nghiệp khác.

Theo quy định Điểm c Khoản 1 Điều 47 Luật doanh nghiệp 2014:

Điều 47. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

  1. c) Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54 của Luật này.”

Theo quy định trên, trong công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên góp vốn chỉ có thể chuyển nhượng vốn góp của mình trong 03 trường hợp sau đây:

Trường hợp thứ nhất: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 52 Luật doanh nghiệp 2014:

Trong trường hợp, thành viên góp vốn đã biểu quyết phản đối đối với Nghị quyết của Hội đồng thành viên về các vấn đề như: sửa đổi, bổ sung Điều lệ về quyền, nghĩa vụ của thành viên, tổ chức lại công ty thì thành viên đó có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình. Cụ thể như sau:

1. Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

  • a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;
  • b) Tổ chức lại công ty;
  • c) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết quy định tại khoản này.”

Trường hợp thứ hai: Theo quy định tại Điều 53 Luật doanh nghiệp 2014.

Trong trường hợp, thành viên góp vốn có nhu cầu chuyển nhượng vốn góp thì có thể chào bán phần vốn góp của mình. Tuy nhiên, bạn cần chào bán cho các thành viên còn lại của công ty trước với điều kiện chào bán tương đương. Trường hợp, các thành viên công ty không mua hoặc không mua hết thì bạn mới có quyền chào bán cho các chủ thể không phải là thành viên của công ty. Đây thực chất là quy định tuân thủ tinh thần “ưu tiên mua đối với đồng sở hữu” được quy định trong Bộ luật dân sự 2015.

Trường hợp thứ ba: Xử lý phần vốn góp trong những trường hợp đặc biệt

Theo quy định tại Điều 54 Luật doanh nghiệp 2014 thì trong trường hợp thành viên chết hay bị tuyên bố chết thì phần vốn góp sẽ được xem là di sản và được giải quyết theo quy định về thừa kế của pháp luật dân sự. Đối với trường hợp tặng cho, thì nếu người được tặng cho nằm trong 03 hàng thừa kế của thành viên thì mặc nhiên sẽ trở thành thành viên của công ty, nếu không thì cần phải có sự đồng ý của Hội đồng thành viên.

Như vậy, có thể thấy giao dịch chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên có phần phức tạp hơn so với công ty cổ phần. Vì vậy, bạn cần lưu ý khi tiến hành giao dịch nhằm đảm bảo tính pháp lý cho mình.

https://tuvanltl.com/chuyen-nhuong-von-trong-cong-ty-tnhh-1-thanh-vien/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *