Thủ tục thay đổi giám đốc công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi giám đốc công ty cổ phần

Giám đốc công ty cổ phần là chức danh gì? Có các quyền và nghĩa vụ như thế nào đối với doanh nghiệp? Giám đốc có phải là người đại diện theo pháp luật? Thủ tục thay đổi giám đốc công ty cổ phần tại Cơ quan đăng ký kinh doanh như thế nào? Thời gian bao lâu?

Giám đốc công ty cổ phần là ai?

Điều 157. Giám đốc, Tổng giám đốc công ty

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không quá 05 năm; có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc áp dụng theo quy định tại Điều 65 của Luật này.

3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị;

b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

e) Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

g) Tuyển dụng lao động;

h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị.

4. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị. Trường hợp điều hành trái với quy định này mà gây thiệt hại cho công ty thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty.

Chức danh giám đốc trong trường hợp nay được hiểu là người đại diện pháp luật của công ty cổ phẩn. 

Thủ tục thay đổi giám đốc công ty cổ phần như thế nào?

Để thực hiện Thủ tục thay đổi giám đốc công ty cổ phần, công ty cổ phần cần chuẩn bị hồ sở với các tài liệu như sau:

  • Thông báo về việc thay đổi giám đốc Công ty cổ phần;
  • Biên bản họp Đại hội cổ đông vể việc thay đổi giám đốc;
  • Quyết định của đại hội cổ đông về việc thay đổi giám đốc;
  • Bản sao công chứng hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhận khác còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật mới (CMND/ Hộ chiếu/ Giấy đăng ký tạm trú/ Giấy phép lao động v.v….).

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, sự thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty sẽ được Cơ quan đăng ký kinh doanh ghi nhận trên hệ thống Cổng thông tin quốc gia và cấp cho doanh nghiệp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Thủ tục thay đổi giám đốc công ty cổ phần nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultants.

Thủ tục đổi tên công ty TNHH hai thành viên

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *