Người đại diện theo pháp luật của công ty theo Luật doanh nghiệp 2015

I. Người đại diện theo pháp luật của công ty theo Luật doanh nghiệp 2015.

Luật doanh nghiệp 2015 đã có một số điểm mới quy định về người Đại diện theo pháp luật.

Trước hết đi từ quy định về người Đại diện theo pháp luật của pháp nhân tại Điều 137 Bộ Luật dân sự 2015 bao gồm:

  • Người được pháp nhân chỉ định theo điều lệ
  • Người có thẩm quyền đại diện theo quy định của pháp luật
  • Người do Tòa án chỉ định trong quá trình tố tụng tại Tòa án.

Một pháp nhân có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật

Dựa trên nền tảng này, Luật Doanh nghiệp 2015 đã xây dựng khái niệm về người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều 13 như sau: “Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”

II. Điều kiện để là người đại diện theo pháp luật?

1. Người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Cư trú tại Việt Nam là một yêu cầu quan trọng

– Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

– Trường hợp hết thời hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì:

+ Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp;

+  Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

– Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

2. Năng lực hành vi dân sự

Người đại diện theo pháp luật phải có năng lực hành vi đầy đủ. Nghĩa là, phải từ đủ 18 tuổi và không rơi vào các trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và hạn chế năng lực hành vi dân sự.

3. Người đại diện theo pháp luật mặc nhiên

Luật doanh nghiệp 2015 quy định những trường hợp mà một cá nhân mặc nhiên được coi là người địa diện theo pháp luật của doanh nghiệp mà không cần có quyết định của chủ sở hữu hoặc cơ quan quản lý doanh nghiệp.

– Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên, nếu có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật của công ty bị tạm giam, kết án tù, trốn khỏi nơi cư trú, bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và tội khác theo quy định của Bộ luật hình sự thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty.

– Trong một số trường hợp đặc biệt, Tòa án có thẩm quyền có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật trong quá trình tố tụng tại Tòa án.

III. Các điểm mới quy định về người đại diện theo pháp luật của Luật Doanh nghiệp 2015 so với Luật Doanh nghiệp 2005.

Thứ nhất, Luật Doanh nghiệp 2015 đã có điều khoản chung quy định về vai trò, vị trí, trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thay vì nằm rải rác ở nhiều điều của Luật Doanh nghiệp 2005 nhằm giúp doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt thông tin, dễ áp dụng.

Thứ hai, Luật Doanh nghiệp 2015 đã cho phép Công ty TNHH và Công ty Cổ phần “có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.” Thực tế cho thấy, các doanh nghiệp có quy mô lớn, đa ngành đa nghề không ngừng xuất hiện trong vài năm gần đây với nhu cầu có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động kinh doanh khác nhau mà một người không thể đảm nhận hết. Quy định này nâng cao quyền tự do kinh doanh cho doanh nghiệp.

Thứ ba, đối với công ty Cổ phần, Luật doanh nghiệp 2015 đã bỏ quy định “Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác” (Điều 116 Luật Doanh nghiệp 2005). Việc bỏ đi quy định này sẽ không làm hạn chế quyền kinh doanh của cá nhân trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau.

https://tuvanltl.com/muc-thu-le-phi-mon-bai-doi-voi-doanh-nghiep-2017/

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí về các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.

HOTLINE: 090.145.1945

Email: tuvanltl@gmail.com

 

2 Replies to “Người đại diện theo pháp luật của công ty theo Luật doanh nghiệp 2015”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *