Hợp tác xã chạy uber

Hợp tác xã chạy uber

Câu hỏi: Tôi đang muốn thành lập Hợp tác xã để thực hiện hoạt động bán buôn, bán lẻ thiết bị giám sát hành trình GPS và tiếp nạp các xã viên đang sở hữu xe nhằm hoạt động Hợp tác xã chạy uber có được không? Tôi phải thực hiện các bước nào? Cần lưu ý những điểm nào?

Hợp tác xã chạy uber là gì?

Hợp tác xã chạy uber cũng là một loại hình được điều chỉnh chung bởi Luật Hợp tác xã 2012. Trong đó, ngành nghề hoạt động chính của Hợp tác xã là kinh doanh vận tải.

Điều 3. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

1. Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

2. Liên hiệp hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 04 hợp tác xã tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu chung của hợp tác xã thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý liên hiệp hợp tác xã.

3. Khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát triển đến trình độ cao hơn thì sẽ hình thành các doanh nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; doanh nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

Điều 8. Quyền của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

1. Thực hiện mục tiêu hoạt động của hợp tác xã, liêu hiệp hợp tác xã; tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động của mình.

2. Quyết định tổ chức quản lý và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; thuê và sử dụng lao động.

3. Tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm theo ngành, nghề đã đăng ký nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, hợp tác xã thành viên.

4. Cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm cho thành viên, hợp tác xã thành viên và ra thị trường nhưng phải bảo đảm hoàn thành nghĩa vụ đối với thành viên, hợp tác xã thành viên.

5. Kết nạp mới, chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên.

6. Tăng, giảm vốn điều lệ trong quá trình hoạt động; huy động vốn và hoạt động tín dụng nội bộ theo quy định của pháp luật.

7. Liên doanh, liên kết, hợp tác với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để thực hiện mục tiêu hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

8. Góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp nhằm mục tiêu hỗ trợ hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

9. Quản lý, sử dụng, xử lý vốn, tài sản và các quỹ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

10. Thực hiện việc phân phối thu nhập, xử lý các khoản lỗ, khoản nợ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

11. Tham gia các tổ chức đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

12. Khiếu nại hoặc thông qua người đại diện tố cáo các hành vi vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; xử lý thành viên, hợp tác xã thành viên vi phạm điều lệ và giải quyết tranh chấp nội bộ.

Các bước cần thực hiện để thành lập Hợp tác xã chạy uber

Bước 1: Thành lập Hợp tác xã chạy Uber với thành phần hồ sơ như sau:

Điều 7. Đăng ký thành lập hợp tác xã

1. Khi thành lập hợp tác xã, hợp tác xã gửi tới cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã dự định đặt trụ sở chính 01 bộ hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã, gồm:

a) Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã 

b) Điu lệ của hợp tác xã được xây dựng 

c) Phương án sản xuất kinh doanh 

d) Danh sách thành viên

đ) Danh sách hội đng quản trị, giám đốc (tng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên 

e) Nghị quyết của hội nghị thành lập về những nội dung quy định tại Khoản 3 Điu 20 Luật Hợp tác xã đã được biu quyết thông qua.

2. Nếu hợp tác xã đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 24 Luật Hợp tác xã thì cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã cho hợp tác xã trong thời hạn 5 ngày làm việc k từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Hợp tác xã có tư cách pháp nhân, có quyền hoạt động theo nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký, hợp tác xã được khc dấu và có quyền sử dụng con dấu của mình.

Trường hợp không cấp giấy chứng nhận đăng ký thì cơ quan đăng ký hợp tác xã thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho hợp tác xã biết.

Các lưu ý khi Đăng ký Hợp tác xã chạy Grab:

  • Tra soát tên Hợp tác xã có bị trùng hợp tương tự gây nhầm lần trên phạm vi toàn quốc hay không;
  • Tỷ lệ nắm giữa của mỗi thành viên sáng lập Hợp tác xã không quá 20% vốn điều lệ;
  • Ngành nghề đăng ký hoạt động phải có mã ngành kinh doanh vận tải phù hợp.

Bước 2: Xin Giấy phép kinh doanh vận tải với loại hình kinh doanh tương ứng. Giấy phép kinh doanh vận tải sẽ có thời hạn 7 năm. Các điểm cần lưu ý khi thực hiện giấy phép kinh doanh vận tải:

  • Người trưởng bộ phận kinh doanh vận tải phải có bằng cấp phù hợp và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực vận tải tối thiểu 3 năm;
  • Phương án kinh doanh phải thể hiện tính phù hợp pháp luật và khả thi trong hoạt động của Hợp tác xã;
  • Số lượng xe tối thiểu phải có tương ứng với quy định cho từng địa phương. Cụ thể, 5 xe đối với thành phố trực thuộc tỉnh và 10 xe đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
  • Phải có bãi đỗ xe hoặc hợp đồng thuê xe có diện tích phù hợp.

LTL rất hân hạnh cung cấp cho Quý khách hàng các nội dung hợp tác xã chạy uber nhằm mục đích tham khảo như trên.

Điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa đường bộ

Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn miễn phí cho các thắc mắc và trường hợp cụ thể của mình.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *