Cục sở hữu trí tuệ Hà Nội

Cục sở hữu trí tuệ Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định số 69/QĐ-BKHCN ngày 15/01/2014 quy định về tổ chức và hoạt động của Cục sở hữu trí tuệ thì Cục Sở hữu trí tuệ là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; trực tiếp quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các hoạt động sự nghiệp về sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật.

Cục Sở hữu trí tuệ có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: National Office of Intellectual Property of Vietnam (viết tắt là NOIP).

Cục Sở hữu trí tuệ có tư cách pháp nhân, là đơn vị dự toán ngân sách cấp II, có con dấu, tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

Cục Sở hữu trí tuệ có trụ sở chính đặt tại 386, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội; có văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

Như vậy, Cục sở hữu trí tuệ Hà nội là trụ sở chính của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Vậy chức năng, nhiệm vụ của Cục sở hữu trí tuệ tại Hà Nội là gì? Bài viết này sẽ làm rõ vấn đề đó nhằm cung cấp thông tin tham khảo cho quý doanh nghiệp.

Nhiệm vụ, quyền hạn

Theo Quyết định số 69/QĐ-BKHCN ngày 15/01/2014 quy định nhiệm vụ quyền hạn  của Cục sở hữu trí tuệ như sau:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ:

  • a) Dự thảo các văn bản pháp luật, các cơ chế, chính sách chung về sở hữu trí tuệ;
  • b) Dự thảo chương trình, đề án chung về sở hữu trí tuệ, các biện pháp phối hợp giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ;
  • c) Dự thảo chiến lược phát triển, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hằng năm, chương trình, đề án, dự án về sở hữu công nghiệp.

Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án quy định tại khoản 1, Điều này sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc ban hành.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao kiến thức pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, văn bản nội bộ, văn bản cá biệt khác thuộc phạm vi quản lý của Cục.

Tổ chức thực hiện xác lập quyền sở hữu công nghiệp, đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp và thực hiện các thủ tục khác liên quan đến Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thực hiện theo thẩm quyền hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan thi hành các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các cơ quan quản lý, tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

Quản lý hoạt động đại diện sở hữu công nghiệp và hoạt động giám định sở hữu công nghiệp trên phạm vi cả nước:

  • a) Hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với hoạt động đại diện sở hữu công nghiệp, hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.
  • b) Tổ chức kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp, nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp; cấp và thu hồi Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, Thẻ Giám định viên sở hữu công nghiệp;
  • c) Ghi nhận và xóa tên tổ chức kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; cấp, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp.

Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến xác lập quyền sở hữu công nghiệp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các biện pháp để triển khai việc quản lý và hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động sáng kiến trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

Thực hiện hợp tác quốc tế về sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật; xây dựng, tham gia đàm phán để ký kết gia nhập và tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế chung về sở hữu trí tuệ; đề xuất xử lý các vấn đề tranh chấp quốc gia liên quan đến sở hữu trí tuệ.

Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu thông tin sở hữu công nghiệp, xây dựng công cụ tra cứu, hướng dẫn tra cứu và sử dụng thông tin sở hữu công nghiệp; bảo đảm khả năng tiếp cận các kho thông tin cho các đối tượng có nhu cầu dùng tin; tổ chức việc cung ứng đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin sở hữu công nghiệp phục vụ công tác quản lý nhà nước và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và sản xuất, kinh doanh; công bố các thông tin liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp được bảo hộ tại Việt Nam.

Tư vấn về xác lập, bảo vệ, quản lý và phát triển giá trị quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật; hỗ trợ việc áp dụng và chuyển giao sáng chế nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất và kinh doanh.

Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động và việc chấp hành các quy định pháp luật của các hội trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp theo phân công của Bộ trưởng; đề xuất biện pháp xử lý các vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tổ chức lấy ý kiến của hội để hoàn thiện các quy định của pháp luật và phát triển hoạt động sở hữu trí tuệ.

Trong phạm vi được ủy quyền, tham gia giải quyết các tranh chấp về sở hữu công nghiệp và tranh chấp thương mại liên quan đến sở hữu công nghiệp; cung cấp ý kiến chuyên môn phục vụ việc giải quyết các tranh chấp, vi phạm pháp luật về sở hữu công nghiệp.

Tổ chức nghiên cứu khoa học, thống kê về sở hữu công nghiệp.

Tổng hợp, đánh giá, báo cáo Bộ trưởng để báo cáo Chính phủ về tình hình hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đề xuất các chính sách, biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống sở hữu trí tuệ và bảo đảm thống nhất quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

Quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình đầu tư phát triển chung về sở hữu trí tuệ và các dự án đầu tư thuộc Cục Sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.

Quản lý việc thu phí, lệ phí và các khoản thu dịch vụ khác trong hoạt động sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật.

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính phù hợp với chương trình, kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của Bộ.

Quản lý về tổ chức, biên chế, công chức, viên chức, người lao động và tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu của Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giao.

Các chức năng của nhãn hiệu

Trên đây là một số Thông tin liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Cục sở hữu trí tuệ nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

2 Replies to “Cục sở hữu trí tuệ Hà Nội”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *