Quyền tác giả bao gồm những quyền gì?

Quyền tác giả bao gồm những quyền gì?

Một tác phẩm ra đời là một quá trình tư duy trí tuệ của tác giả đối với đứa con tâm huyết của mình. Để bảo vệ đứa con tinh thần đó cũng như bù đắp quá trình lao động của họ, pháp luật sở hữu trí tuệ đã quy định những quyền cụ thể mà tác giả có được khi quyền tác giả phát sinh.

1.Nội dung quyền tác giả

Quyền tác giả là quyền của chủ thể sáng tạo ra tác phẩm, là quyền của chủ sở hữu tác phẩm khi có được tác phẩm thông qua việc chuyển quyền của tác giả. Nên có thể nói quyền tác giả không chỉ là quyền của tác giả mà còn là quyền của chủ sở hữu của tác phẩm. Theo đó, nội dung quyền tác giả gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.

2.Quyền nhân thân trong quyền tác giả

Quyền nhân thân là những quyền tinh thần, không thể chuyển giao, gắn liền với mỗi cá nhân, mang đặc trưng riêng của mỗi người. Quyền nhân thân trong quyền tác giả là những quyền gắn với giá trị nhân thân của tác giả được quy định tại Điều 19 Luật sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009), gồm các quyền: “

  1. Đặt tên cho tác phẩm;
  2. Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;
  3. Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;
  4. Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả”.

Có thể nói đây là những quyền tự thân khi tác giả sáng tác thành công tác phẩm, gắn liền với tác giả, liên quan đến uy tín, danh dự tác giả, phản ánh giá trị tác phẩm.

Liên quan đến quyền đặt tên cho tác phẩm thì không áp dụng đối với tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. (Khoản 1 Điều 22 NĐ 100/2006/NĐ-CP).

Quyền nhân thân này không thể chuyển giao trừ trương hợp việc công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm được thực hiện với sự đồng ý của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả. (Khoản 2 Điều 22 NĐ 100/2006/NĐ-CP). Do đó, các quyền nhân thân được bảo hộ vô thời hạn từ trường hợp trên (Khoản 1 Điều 27 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009).

3.Quyền tài sản trong quyền tác giả

Đề cập quyền tài sản trong quyền tác giả là nói đến lợi ích vật chất mà tác giả có thể được hưởng hoặc những lợi ích vật chất của tác phẩm khi các chủ thể khác muốn khai thác đều phải thông qua tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả. Cụ thể, quyền tài sản bao gồm:

“a) Làm tác phẩm phái sinh;

b) Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

c) Sao chép tác phẩm;

d) Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

đ) Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

e) Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính”

Tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện quyền tài sản. Thông thường, khi tác giả chấp nhận cho chủ thể khác khai thác quyền tài sản thì sẽ được nhận một khoản tiền tương ứng gọi là tiền nhuận bút, thù lao, còn chủ sở hữu quyền tác giả cũng có thể thực hiện quyền tài sản thông qua việc cho phép sử dụng và cũng được hưởng lợi ích vật chất tương tự.

Tùy vào loại hình tác phẩm mà quyền tài sản của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm có thời gian bảo hộ khác nhau (Khoản 2 Điều 27 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009).

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

Trên đây là một số quy định chung liên quan đến Quyền tác giả nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline
0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

One Reply to “Quyền tác giả bao gồm những quyền gì?”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *