Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Trước tình hình hội nhập sâu rộng và ngày càng có nhiều người nước ngoài sang sinh sống, làm việc, nhà nước đã ban hành nhiều quy định vè tuyển dụng và quản lý người nước ngoài ngoài làm việc tại Việt Nam.

Căn cứ pháp lý:

  • Luật lao động 2012;
  • Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lao động về lao động nước ngoài tại VIệt Nam;
  • Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 11/2016/NĐ-CP.

Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Quy định về tuyển dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Để được tuyển dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, doanh nghiệp cần phải thực hiện 2 bước sau:

Bước 1: Xin chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài tại Sở Lao động thương binh xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Điều 4. Sử dụng người lao động nước ngoài

1. Xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

a) Người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc. Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

b) Trường hợp người lao động nước ngoài quy định tại các Khoản 4, 5 và 8 Điều 172 của Bộ luật Lao động và Điểm e, Điểm h Khoản 2 Điều 7 Nghị định 11/2016/NĐ-CP thì người sử dụng lao động không phải thực hiện xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản chấp thuận cho người sử dụng lao động về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc.

Bước 2: Xin Giấy phép lao động cho người lao động theo vị trí công việc đang chấp thuận tại Bước 1.

Quy định về quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Trong quá trình người nước ngoài làm việc, doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo về tình hình sử dụng lao động để cơ quan có thẩm quyền có thông tin, nhằm quản lý tốt hoạt động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Điều 6. Báo cáo sử dụng người lao động nước ngoài

1. Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài và tình hình quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn.

2. Định kỳ hằng quý, 06 tháng và hằng năm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm báo cáo về người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Chi phí làm Work Permit 2018

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *