Nghị định 105/2006

Nghị định 105/2006

Hiện nay, sở hữu trí tuệ là một vấn đề pháp lý quan trọng mà các doanh nghiệp cần lưu ý khi tiến hành kinh doanh trên thị trường. Pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam đã có những quy định cụ thể điều chỉnh và bảo hộ những đối tượng thuộc quyền sở hữu trí tuệ, tuy nhiên sở hữu trí tuệ vẫn còn là một lĩnh vực pháp luật non trẻ ở Việt Nam. Ngoài Luật sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi, bổ sung 2009, còn có một số văn bản quy phạm pháp luật khác quy định chi tiết, cụ thể hóa Luật sở hữu trí tuệ, điển hình là Nghị định 105/2006.

1. Khái quát

Nghị định gồm 63 Điều, có 8 chương quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ.

Hiện nay, một số điều khoản đã được thay thế bởi Nghị định 119/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

2. Phạm vi điều chỉnh

Tại Điều 1 Nghị định này có quy định khái quát nội dung được điều chỉnh: Nghị định này quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, gồm việc xác định hành vi, tính chất và mức độ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xác định thiệt hại, yêu cầu và giải quyết yêu cầu xử lý xâm phạm, xử lý xâm phạm bằng biện pháp hành chính, kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ, giám định sở hữu trí tuệ và quy định quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ”. Điều 1 này cũng đã được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 1 Điều 1 Nghị định 119/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 105/2006: “Nghị định này quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về việc xác định hành vi xâm phạm, tính chất và mức độ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xác định thiệt hại, yêu cầu và giải quyết yêu cầu xử lý xâm phạm, xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ, giám định sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.” Nhìn chung, việc sửa đổi, bổ sung chỉ khác nhau về mặt diễn đạt, còn về mặt nội dung vẫn giữ nguyên.

3. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng nhằm chỉ ra các chủ thể nào khi thực hiện hành vi, phát sinh quan hệ pháp luật liên quan thì được nghị định này điều chỉnh, theo đó, tại Điều 2 quy định: “Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ hoặc có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ”.

Vai trò của quyền sở hữu công nghiệp

Trên đây là một số quy định chung liên quan đến Nghị định 105/2006 nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *