Quyền nhân thân thuộc quyền tác giả được bảo hộ vô thời hạn

Quyền nhân thân thuộc quyền tác giả được bảo hộ vô thời hạn

Quyền tác giả là quyền của người sáng tác đối với đứa con tinh thần của mình. Quyền này tạo ra cơ chế bảo hộ hiệu quả tác phẩm, tránh các hành vi xâm phạm và mang lại lợi ích vật chất nhất định đối với tác giả. Bao hàm trong quyền tác giả là quyền nhân thân và quyền tài sản. Với việc đưa ra khoảng thời gian bảo hộ quyền nhân thân là vô thời hạn, pháp luật về sở hữu trí tuệ đã nêu lên được ý nghĩa của loại quyền này.

1. Quyền nhân thân là gì?

Điều 25 BLDS 2015 quy định: “Quyền nhân thân được quy định trong Bộ luật này là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân, không thể chuyển giao cho người khác, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác”.

Như vậy, có thể hiểu, quyền nhân thân mang đặc điểm riêng của mỗi cá nhân, liên quan đến uy tín, danh dự của họ, xuất phát từ đó, quyền nhân thân không thể chuyển giao cho bất kỳ ai.

2. Quyền nhân thân thuộc quyền tác giả

Từ khái niệm quyền nhân thân trong BLDS 2015, quyền nhân thân thuộc quyền tác giả đều có những đặc trưng tương tự như trên, ngoài ra phản ánh được khả năng, tên tuổi của tác giả đối với từng tác phẩm.

Quyền nhân thân trong quyền tác giả bao gồm:

  • “ Đặt tên cho tác phẩm;
  • Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;
  • Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;
  • Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.” (Điều 19 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung 2009)”.

Thời hạn bảo hộ: Quyền nhân thân quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 19 của Luật này được bảo hộ vô thời hạn. (Điều 27 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung 2009).

Riêng đối với quyền tại khoản 3 Điều 19, Điều 26 Nghị định Số: 100/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan quy định như sau:

  • “1. Thời hạn bảo hộ quyền tài sản và quyền nhân thân quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật Sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm di cảo là năm mươi năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên.
  • 2. Thời hạn bảo hộ quyền tài sản và quyền nhân thân quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật Sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm nhiếp ảnh, tác phẩm mỹ thuật ứng dụng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 27 của Luật Sở hữu trí tuệ là năm mươi năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên. Trong thời hạn năm mươi năm, nếu tác phẩm chưa công bố thì thời hạn bảo hộ là năm mươi năm, kể từ khi tác phẩm được định hình.
  • 3. Kể từ ngày Luật Sở hữu trí tuệ có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2006, thời hạn bảo hộ đối với tác phẩm nhiếp ảnh, tác phẩm mỹ thuật ứng dụng được tính theo quy định tại khoản 2 Điều này.”

Ý nghĩa: việc quy định thời hạn bảo hộ như vậy nhằm khẳng định giá trị tên tuổi của tác phẩm gắn liền với tên tuổi tác giả, mặc khác, đây là những quyền riêng biệt dành cho người sáng tác sáng tạo đứa con tinh thần của mình, phản ánh khả năng, trình độ và đặc điểm riêng của họ.

Đăng ký bản quyền kịch bản phim

Trên đây là một số quy định chung liên quan đến Quyền nhân thân thuộc quyền tác giả được bảo hộ vô thời hạn nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *