Chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên thành công ty cổ phần

Chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên thành công ty cổ phần

Chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên thành công ty cổ phần là một trong số 4 hình thức chuyển đối loại hình doanh nghiệp được quy đinh tại Điều 196 Luật Doanh nghiệp 2014.

1.Khái niệm

Theo Khoản 1 Điều 73 Luật Doanh nghiệp: “Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty”. Như vậy, theo đúng như tên gọi, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chỉ có một thành viên kiêm chủ sở hữu duy nhất.

Công ty cổ phần là doanh nghiệp mà đáp ứng đủ 4 điều kiện sau đây:

  • Thứ nhất, vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
  • Thứ hai, cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;
  • Thứ ba, cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
  • Thứ tư, cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.

Như vậy, công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp phải có ít nhất 3 cổ đông trở lên.

2. Qúa trình chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Khoản 2 Điều 196 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần theo phương thức sau đây:

  • a) Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác;
  • b) Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;
  • c) Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác;
  • d) Kết hợp phương thức quy định tại các điểm a, b và c khoản này.”

Như vậy, trường hợp chuyển đổi từ công ty TNHH 1 thành viên sang công ty cổ phẩn thì chủ sở hữu có thể chọn một trong 3 hình thức ở các điểm b, c, d Khoản 2 Điều 196 Luật Doanh nghiệp.

Sau khi chuyển đổi thành công, công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

https://tuvanltl.com/chuyen-doi-mo-hinh-doanh-nghiep/

Trên đây là một số nội dung liên quan đến Chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên thành công ty cổ phần nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline090.145.1945
Emailtuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *