So sánh quyền tác giả và quyền liên quan

So sánh quyền tác giả và quyền liên quan  Giống nhau: Đều là quyền sở hữu trí tuệ được quy định trong pháp luật sở hữu trí tuệ: + Tạo cho chủ thể sở hữu quyền những giá trị vật chất và tinh thần khi có được quyền này. + Hạn chế các hành vi … Đọc tiếp So sánh quyền tác giả và quyền liên quan