Chuyển nhượng cổ phần là gì?

Chuyển nhượng cổ phần là gì?

Chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần có bản chất là quan hệ mua bán, làm thay đổi chủ sở hữu đối với cổ phần được bán hoặc chuyển nhượng trong công ty cổ phần.

1. Khái niệm cổ phần

Cổ phần là phần chia nhỏ nhất trong vốn điều lệ của công ty cổ phần. Mỗi công ty cổ phần được quyền tự quyết định đối với mệnh giá mỗi cổ phần trong công ty mình. Công ty cổ phần có cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 113 Luật Doanh nghiệp 2014, cổ phần ưu đãi gồm 4 loại sau:

a) Cổ phần ưu đãi biểu quyết;

b) Cổ phần ưu đãi cổ tức;

c) Cổ phần ưu đãi hoàn lại;

d) Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định.

2. Điều kiện chuyển nhượng cổ phần của cổ đông.

Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.” (Điểm d, khoản 1 Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014). Cụ thể những trường hợp hạn chế được quy định như sau:

Khoản 3 Điều 119 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định “Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.”

Và quy định tại khoản 1 Điều 126 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau “Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.”

3. Thủ tục chuyển nhượng cổ phần của cổ đông phổ thông

Hiện nay thủ tục chuyển nhượng cổ phần của cổ đông phổ thông gồm 4  bước sau đây:

– Bước 1: Các bên liên quan ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

– Bước 2: Tiến hành lập biên bản xác nhận về việc đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cổ phần.

– Bước 3: Tiến hành chỉnh sửa, bổ sung thông tin trong Sổ đăng ký cổ đông.

– Bước 4: Tiến hành đăng ký cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên với Cơ quan đăng ký kinh doanh (nếu có).

Trên đây là một số nội dung liên quan đến Chuyển nhượng cổ phần nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline090.145.1945
Emailtuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *