Cách tính vốn điều lệ của công ty cổ phần

Cách tính vốn điều lệ của công ty cổ phần

Vốn điều lệ là một nội dung bắt buộc kê khai trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp khi một một các nhân, tổ chức muốn thành lập công ty cổ phần theo quy định tại Khoản 4 Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2014.

2.Khái niệm công ty cổ phần

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

  • a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
  • b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;
  • c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
  • d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này ( Khoản 1 Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014).

2. Vốn điều lệ của công ty cổ phần

Khoản 1 Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty”.

Như vậy tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, vốn điều lệ của công ty cổ phần được tính bằng tổng giá trị các loại cổ phần đã bán được và giá trị các cổ phần đã được các cổ đông khác đăng ký mua (không cần thiết là đã chính thức mua). Trong đó, cổ phần đã bán là số cổ phần được quyền chào bán đã được các cổ đông thanh toán đủ cho công ty. Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần đã bán là tổng số cổ phần các loại đã được đăng ký mua.

3. Thay đổi vốn điều lệ

Công ty cổ phần có thể thay đổi vốn điều lệ trong 3 trường hợp được quy định tại Khoản 5 Điều 111, cụ thể là:

  • Thứ nhất, theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;
  • Thứ hai, công ty mua lại cổ phần đã phát hành quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật Doanh nghiệp;
  • Thứ ba, vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 112 của Luật này.

Công ty kinh doanh vận tải

Trên đây là một số thông tin liên quan đến Cách tính vốn điều lệ của công ty cổ phần nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline090.145.1945
Emailtuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *