Cấp đổi từ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thành Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Cấp đổi từ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thành Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Trong quá trình hoạt động của mình, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thành Giấy chứng Xem thêm